Huishoudelijk reglement

ARTIKEL: 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Tennisvereniging Groesbeek is opgericht op 26 maart 1971.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, de K.N.L.T.B. onder verenigingsnummer 14266

ARTIKEL: 2

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN

 • op de banen dienen de leden gangbare tenniskleding te dragen
 • ook tennisschoenen moeten een profiel hebben dat geschikt is voor de ondergrond (geen schade mag veroorzaken)
 • leden dienen adreswijzigingen z.s.m. door te geven aan de Ledenadministratie
 • met inachtname van het baanreglement geeft het lidmaatschap toegang tot de tennisbanen van Tennisvereniging Groesbeek

ARTIKEL: 3

AANMELDING EN INSCHRIJVING ALS LID

Door middel van het instellen van een “Ledenadministratie” (Statuten art 10.5) heeft het Bestuur de taak van de secretaris m.b.t. aanmelding en inschrijving gemandateerd .

 1. Hij / zij die lid wil worden van Tennisvereniging Groesbeek meldt zich aan met een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier bij de Ledenadministratie.
  Het formulier van een minderjarige moet ook zijn ondertekend door een van de ouders / verzorgers. Bij aanmelding is inschrijfgeld verschuldigd.
 2. Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar in het clubhuis en bij de Ledenadministratie en tevens te downloaden via de website www.tvgroesbeek.nl. Op verzoek worden de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging digitaal toegestuurd.
 3. Na de aanmelding ontvangt het kandidaat-lid bericht of  inschrijving heeft plaatsgevonden.
 4. In geval het aantal leden, het door het Bestuur / de Algemene Ledenvergadering vastgestelde maximum heeft bereikt, kan het Bestuur een tijdelijke, algemene of beperkte  ledenstop invoeren. Tijdens een ledenstop kan men zich op een wachtlijst laten plaatsen, middels betaling van het inschrijfgeld.

ARTIKEL: 4

INSCHRIJFGELD

Het Bestuur heeft conform de Statuten art 8.2 inschrijfgeld verplicht gesteld.

 1. Het inschrijfgeld is verschuldigd bij aanmelding.
 2. De aanmelding wordt in behandeling genomen, nadat het inschrijfgeld is ontvangen.
 3. De hoogte van het inschrijfgeld wordt in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld; het kan jaarlijks worden herzien.

Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald bij herroeping of niet-inschrijving als lid.

ARTIKEL: 5

CONTRIBUTIE

 1. Een wijziging van de contributie wordt in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
 2. Voor elke categorie leden worden afzonderlijk contributiebedragen vastgesteld.
 3. De jaarlijkse contributie wordt in 2 termijnen geïnd en moet voor 1 februari (eerste termijn) en 1 augustus (tweede termijn) aan de penningmeester van de vereniging zijn voldaan middels een verplichte automatische incasso. Desgewenst kan de contributie ( met een kleine opslag ) in 4 termijnen worden betaald ( voor 1 februari en voor 1 mei en voor 1 augustus en voor 1 november)
 4. Inschrijving als lid na 1 februari wordt gerealiseerd bij ontvangst van automatische machtiging voor het innen van de contributie door de penningmeester. Toetreding na 1 oktober betekent een contributie van 50% van het normale jaarbedrag voor dat jaar.
 5. In bijzondere gevallen kan een lid ontheffing, c.q. uitstel worden verleend van de verplichting tot het betalen van het volledige contributie; zulks ter beoordeling aan het Bestuur.

ARTIKEL: 6

OPZEGGING

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 31 december. In geval van tussentijdse opzegging zal geen restitutie van de contributie plaatsvinden.

ARTIKEL: 7

SCHORSING/ROYEMENT

 1. Een lid dat zich naar het oordeel van het bestuur heeft schuldig gemaakt aan onbehoorlijk gedrag op het tenniscomplex van Tennisvereniging Groesbeek, en/of anderszins in ernstige mate de vereniging in diskrediet heeft gebracht, kan worden geschorst of geroyeerd ingevolge van artikel 7 van de statuten.
 2. Een besluit tot schorsing wordt niet genomen dan nadat de betrokkene is gehoord. Bij jeugdleden wordt indien mogelijk ook tenminste een van de ouders/verzorgers gehoord.
 3. Van schorsing wordt een lid schriftelijk in kennis gesteld.
 4. Een geschorst lid heeft geen toegang tot de tennisbanen.
 5. Het Bestuur zal overgaan tot royement bij het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen voor 1 februari.
 6. In zeer bijzondere gevallen kan het Bestuur tot royement overgaan.

Volgens artikel 6.6. van de statuten kan in geval van royement beroep worden ingesteld bij de Algemene Ledenvergadering.

ARTIKEL: 8

INTRODUCES

 1. Leden hebben het recht op introductie.
 2. Per seizoen heeft een lid het recht driemaal iemand te introduceren tegen een vastgesteld tarief.
 3. Dezelfde persoon kan slechts driemaal in een tennisseizoen geïntroduceerd worden.
 4. Het introducerend lid blijft aansprakelijk voor de naleving van het baanreglement
 5. De introductieregeling is opgenomen in het baanreglement.
 6. Voor introductie is een afhangen met de beheerderspas door de aanwezige barmede-   werk(st)er verplicht.
 7. Van introductie is uitgesloten degene die als lid van de vereniging is geschorst of geroyeerd.

ARTIKEL: 9

HET BESTUUR

 1. Bestuursleden worden, volgens de Statuten, tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen. De bestuurstermijn is drie jaar. Van het bestuurslidmaatschap zijn jeugd- en ondersteunende leden uitgesloten.
 2. Het Bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, maar tenminste uit:
  1. het dagelijks bestuur: min 3 personen, max. 4 personen (voorzitter, secretaris en penningmeester. De functie van vice-voorzitter mag gecombineerd worden).
  2. het algemeen bestur, min. 4 personen.
 3. Door het Bestuur ingestelde commissies hebben eerste recht van kandidaatstelling. Voor elke vacature draagt het Bestuur een kandidaat voor.
 4. Aftredende leden zijn herkiesbaar. Deze kandidaten worden vermeld in de oproep voor de Algemene Ledenvergadering. Andere kandidaten kunnen worden aangemeld bij de secretaris door middel van een daartoe strekkende verklaring, vergezeld van een bereidheidsverklaring van de kandidaat en ondertekend door tenminste vijf leden, uiterlijk zeven dagen voor de datum van de Algemene Ledenvergadering.
 5. Ingeval voor een vacature slechts een kandidaat is, wordt hij / zij zonder stemming verkozen. Bij meerdere kandidaten wordt schriftelijk gestemd, waarbij diegene die de meeste stemmen krijgt gekozen is.
 6. Ingeval van afwezigheid, kortstondige verhindering of onvoorzien aftreden van een bestuurslid draagt het Bestuur zorg voor de continuïteit van diens portefeuille.
 7. Het Bestuur stelt een rooster van aftreden op, waarbij het onmogelijk is dat meer dan een lid van het dagelijks bestuur in het zelfde jaar aftredend is.

ARTIKEL: 10

COMMISSIES

 1. Bij Tennisvereniging Groesbeek kunnen de volgende commissies bestaan:
  1. de Activiteiten Commissie
  2. de Bar Commissie
  3. de Jeugd Commissie
  4. de Park- Onderhoud Commissie
  5. de PR Commissie
  6. de Technische Commissie
  7. de Sponsor Commissie
 2. Door installatie van een commissie door het Bestuur machtigt deze, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, de commissieleden om voor het Bestuur en de Vereniging op te treden. Commissieleden worden door Bestuur en / of de Commissies zelf voorgedragen en door de Algemene Ledenvergadering gekozen
 3. Het lidmaatschap van een commissie duurt één jaar, en wordt stilzwijgend verlengd.

ARTIKEL: 11

TAAKSTELLING COMMISSIES

 1. Alle Commissies doen, aan het Bestuur, voor aanvang van het nieuwe tennisseizoen, een voorstel van beoogde activiteiten, inclusief een begroting.
 2. Bij acceptatie van dit voorstel stelt het Bestuur een budget ter beschikking aan de betreffende Commissie in beheer bij de penningmeester.
 3. De Commissie legt aan het eind van het seizoen, middels een financieel verslag, rekening en verantwoording af.
 4. De Activiteiten Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van bijzondere activiteiten voor alle leden; zoals bijvoorbeeld de  racket-toss en 1 dagstoernooien.
 5. De Bar Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de barbezetting tijdens het gehele seizoen, inclusief de bijzondere activiteiten.
 6. De Jeugd Commissie is verantwoordelijk voor de activiteiten voor de jeugdleden
 7. De Park- Onderhoud Commissie is belast met het onderhoud van het gehele sportcomplex.
 8. De PR Commissie draagt zorg voor publiciteit via de diverse media zoals radio,( lokale) televisie, (Kabel) krant, internet en de website.
 9. De Technische Commissie is belast met de organisatie van alle tennisactiviteiten voor senioren, zoals de competities en de clubkampioenschappen, hieronder vallen ook de Toernooi Commissies.
 10. De Sponsor Commissie beheert en onderhoud de contacten met sponsoren, doet acquisitie voor uitbreiding, stelt de richtlijnen op en controleert met regelmaat of deze worden nageleefd.

ARTIKEL: 12

BESCHIKBAARHEID STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Alle leden ontvangen desgewenst digitaal een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Tennisvereniging Groesbeek.

ARTIKEL: 13

ONVOORZIENE ZAKEN

In alle aangelegenheden waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het Bestuur.

ARTIKEL:14

VASTGESTELD

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld op 2 maart 2016 en vervangt alle voorgaande versies.